KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców “Porozumienie Zielonogórskie”. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i w celu, dla którego zostały nam udostępnione (w szczególności w celu prawidłowego wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, kopiowanie, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszego maila wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.