O ZWIĄZKU

Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców “Porozumienie Zielonogórskie” jest dobrowolną, samorządną organizacją lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej będących pracodawcami i prowadzącymi swą działalność w dowolnej formie organizacyjnej.

Związek jest organizacją niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 ze zmianami) oraz Statutu. Związek ma osobowość prawną, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000212679 i działa poprzez organy statutowe.

Obsługę prawną Związku prowadzi: Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Godlewskiego w Olsztynie

Historia Związku

W dniu 18 lutego 2004 roku przedstawiciele świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, powiatów: Olsztyńskiego, Elbląskiego, Ełckiego, Węgorzewskiego, Giżyckiego, Mrągowskiego, Gołdapskiego, Lidzbarskiego, Bartoszyckiego, Kętrzyńskiego, Nidzickiego, Nowomiejskiego, Działdowskiego, Szczycieńskiego i Piskiego, zawiązali Porozumienie Świadczeniodawców POZ Warmii i Mazur.

Lekarze POZ Warmii i Mazur skupieni w tym Porozumieniu, obejmujący opieką medyczną ponad 800 000 mieszkańców regionu, wnieśli akces przystąpienia do Porozumienia Zielonogórskiego.

W dniu 14 lipca 2004 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano rejestracji nowo powstałego Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie z siedzibą w Olsztynie.

Członkowie Porozumienia Zielonogórskiego zobowiązali się działać wspólnie i we wzajemnym porozumieniu w celu:

  1. ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta
  2. tworzenia zapisów umowy kontraktowej
  3. zasad jej finansowania w należytej wysokości
  4. obrony wysokości realnych nakładów na świadczenia POZ
  5. wspólnej reprezentacji wszystkich świadczeniodawców POZ wobec Narodowego Funduszu Zdrowia
  6. eliminacji zapisów umów destabilizujących prawidłowe funkcjonowanie POZ
  7. umocowania w umowach zapisów gwarantujących możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  8. stworzenia i upowszechnienia zasad solidaryzmu ponadregionalnego w myśl zasady:
    Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia stanowi dalszy krok w procesie integracji całego środowiska medycznego kraju. W jej szeregi zaproszone są Związki Pracodawców działające w Ochronie Zdrowia. Federacja chce być kontynuatorem działań przedstawicieli organizacji lekarskich wszystkich województw.

Rola Związku

Podkreślić należy wiodącą rolę lekarzy POZ w procesie tworzenia organizacji jednoczącej środowisko, pozwalającej dostrzec wartość opieki ambulatoryjnej oraz siłę i determinację ludzi ją tworzących. Naczelnym zadaniem Federacji jest scementowanie środowiska podstawowej opieki zdrowotnej, w jedną, zintegrowaną i silną organizację reprezentującą swoich członków oraz dbającą o jakość leczenia mieszkańców naszego kraju.

KONTAKT