STATUT WMZLPPZ

STATUT

Warmińsko – Mazurskiego Związku Lekarzy Pracodawców

POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne

 §1

 1. Warmińsko – Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia.
 2. Związek działa na podstawie:

1) ustawy o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z 1991r, z późn. zm.)

2) niniejszego statutu

3) uchwał władz Związku

§2

 1. Związek po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działalności Związku jest tylko województwo warmińsko-mazurskie.
 3. Siedzibą Związku jest miasto Olsztyn.
 4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§3

1.Związek opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Pełnienie funkcji w organach Związku oraz organach związków, których członkiem jest Związek może   odbyć się za wynagrodzeniem.

 1. Do wykonywania swych zadań Związek może zatrudniać pracowników.
 2. Związek używa pieczęci okrągłej z jego symbolem i podłużnej z jego nazwą i adresem.
 3. Związek może posługiwać się znakiem graficznym oraz używa nazwy skróconej WMZLP PZ.

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania

§4

Celem Związku jest ochrona praw członków i ich reprezentowanie wobec organów administracji publicznej i związków zawodowych pracowników oraz dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza wobec Narodowego Funduszu Zdrowia i wobec jego prawnych następców, a także zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych, gospodarczych potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

§5

 1. Związek realizuje swoje cele przez:

1) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawczej dotyczącej interesów pracodawców,

2) prowadzenie w imieniu członków negocjacji ze związkami zawodowymi, organami administracji publicznej,

3) prowadzenie wszelkich negocjacji i uzgodnień z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jego prawnymi następcami,

4) udział przedstawicieli Związku w polubownym rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Związku, a także członków Związku z innymi podmiotami,

5) organizowanie szkoleń,

6) organizowanie udzielania porad i konsultacji dla swoich członków,

7) prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu organizacji, prawa i ekonomii,

8) prowadzenie działalności gospodarczej, również w formie wspólnych przedsięwzięć

9) uczestniczenie we wszelkich działaniach dotyczących budowania wspólnego rynku usług zdrowotnych w Unii Europejskiej poprzez zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi i organizacjami działającymi na rzecz zdrowia publicznego,

10) prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej.

11) promocję przedsiębiorczości,

12) prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu,

13) podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowia i zdrowia publicznego,

14) promowanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w gospodarce,

16) współpracę ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami w zakresie dostosowania potrzeb kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 1. Przedmiot działalności gospodarczej Związku obejmuje w szczególności:
 1. drukowanie gazet, pozostałe drukowanie, działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku, introligatorstwo i podobne usługi, reprodukcję zapisanych nośników informacji
 2. wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list (adresowych, telefonicznych), wydawanie gazet, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, pozostałą działalność wydawniczą, działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania;
 3. działalność związaną z oprogramowaniem, działalność związywaną z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 4. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych, pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi;
 6. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikację oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 7. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 8. działalność agencji reklamowych, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
  w radio i telewizji, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, badanie rynku i opinii publicznej;
 9. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 10. działalność usługową związaną z administracyjną obsługą biura;
 11. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 12. pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną
 13. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, naukę języków obcych, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność wspomagającą edukację.”

§6

Przy realizacji celów Związek może

1) współpracować z innymi związkami oraz organizacjami działającymi w ochronie zdrowia, w tym ze związkami pracodawców, związkami zawodowymi, izbami lekarskimi, organizacjami broniącymi praw pacjentów, towarzystwami naukowymi, a w szczególności z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

2) organizować zespoły doradcze oraz zatrudniać ekspertów do wykonywania zadań statutowych

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku – prawa i obowiązki

§7

 1. Członkiem związku może być osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna
  nie posiadająca osobowości prawnej, prowadzące działalność w zakresie POZ, będąca pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p., w szczególności indywidualne, grupowe praktyki lekarskie i zakłady opieki zdrowotnej.
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Związku podejmuje Zarząd Związku
 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie deklaracji, uiszczenie opłaty wpisowej.
 4. W razie decyzji odmawiającej przysługuje odwołanie do najbliższego Zgromadzenia Walnego.

§8

 1. Członek Związku ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Związku

2) brać udział we wszystkich formach działalności Związku

3) występować z wnioskami i postulatami do władz

4) do korzystania z innych praw wynikających ze Statutu

 1. Członkowie Związku mogą ustanawiać pełnomocników do reprezentowania ich praw członkowskich.

§9

Członek Związku jest zobowiązany:

1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

2) uczestniczyć czynnie w realizacji celów statutowych,

3) dbać o dobre imię Związku,

4) terminowo opłacać składki członkowskie.

§10

 1. Członkostwo ustaje w razie:

1) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku

2) wykluczenie przez w razie istotnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, działania na szkodę Związku, postępowania nie godnego członka Związku

3) śmierci członka – osoby fizycznej

4) likwidacji osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej

5) rozwiązania Związku

6) wykluczenia przez Zarząd Związku z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy

 1. Członkostwo zostaje zawieszone, jeżeli członek zalega z opłacaniem składek członkowskich przez okres trzech miesięcy.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§11

 1. Władzami Związku są:

1) Zgromadzenie Walne

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

4) Rada Oddziałów

§12

 1. Zgromadzenie Walne (zwane dalej Zgromadzeniem) jest najwyższą władzą Związku.
 2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Walnego Zarząd informuje członków co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
 4. W Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Związku lub delegaci.
 5. Zarząd podejmuje uchwałę o zasadach określających tryb wyboru delegatów i regulamin wyborczy.
 6. Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykła większością głosów uprawnionych do głosowania.
 7. Jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż połowa uprawnionych, to zwołuje się Zgromadzenie w drugim terminie podczas którego uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych.

§13

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Walne jest zwoływane w każdym czasie na podstawie uchwały Zarządu,

Komisji Rewizyjnej, bądź co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku, których wniosek powinien być wyrażony na piśmie.

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Walne jest zwoływane przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, dla których zostało zwołane. 4. Kadencja wszystkich władz Związku, o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej trwa pięć lat.

§14

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Walnego należy:

1) uchwalanie programu działania Związku

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3) udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem

4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną

6)podejmowanie uchwał o zmianie statutu

7) podejmowanie uchwał o przynależności do Federacji lub Konfederacji Związków Pracodawców      oraz innych organizacji społecznych

8) uchwalanie wysokości i sposobu opłacania składek członkowskich

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka

10) podejmowania uchwał w sprawie nabywania bądź zbywania nieruchomości

11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku

12) sprawy zastrzeżone dla Zgromadzenia innymi postanowieniami statutu.

 1. Uchwały w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w wyniku tajnych wyborów, większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.

§15

 1. Zarząd składa się z maksymalnie 6 członków.
 2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu wybiera Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 3. Jeśli zachodzi konieczność uzupełnienia składu Zarządu pomiędzy Zgromadzeniami dokonywane ono jest w formie uchwały Zarządu.
 4. Mandat członka Zarządu wygasa z powodu rezygnacji z funkcji, upłynięcia kadencji, śmierci, bądź odwołania przez Zgromadzenie.
 5. W skład Zarządu nie może wchodzić równocześnie członek Komisji Rewizyjnej.

§16

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie całokształtem działalności Związku,

2) reprezentowanie Związku,

3) zwoływanie oraz wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

4) uchwalanie budżetu Związku,

5) powoływanie komisji lub innych organów doradczych oraz nadzorowanie ich działalności

6) zarządzanie majątkiem i finansami Związku,

7) ustalanie wysokości wpisowego,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykreślenia bądź zawieszenia członka Związku,

9) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i likwidowania oddziałów terenowych,

10) podejmowanie uchwał w sprawie odwołania zarządu oddziału terenowego w uzasadnionych przypadkach,

11) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

 §17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes lub wyznaczona przez niego osoba.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 4. Sekretarz odpowiada za przygotowanie posiedzeń Zarządu, w tym zwłaszcza właściwe poinformowanie członków Zarządu o terminie spotkania oraz skompletowanie niezbędnych dla Zarządu dokumentów jak również prowadzi dokumentację władz Związku.
 5. Skarbnik nadzoruje finanse, składki członkowskie oraz gospodarowanie majątkiem Związku.
 6. Jeden z wiceprezesów odpowiedzialny jest za koordynowanie pracy oddziałów terenowych.
 7. Zarząd może upoważnić do reprezentowania Związku poprzez udzielenie pełnomocnictwa.
 8. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwały wymagany jest co najmniej podpis prezesa Zarządu lub upoważnionej przez niego osoby oraz sekretarza.

§18

 1. Do reprezentowania Związku uprawniony jest Prezes Zarządu.
 2. Prezes może upoważnić innego członka Zarządu do działania w swoim imieniu.
 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie ze Skarbnikiem.

§19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§20

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Związku

2) przeprowadzanie okresowych (co najmniej raz w roku) kontroli statutowej i finansowej działalności Związku

3) składanie Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności

4) wnioskowanie o udzieleniu absolutorium Zarządowi Związku

5) żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności

§21

 1. Związek może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej oddziałami.
 2. W celu powołania oddziału Zarząd Związku może wyznaczyć pełnomocnika na danym terenie.
 3. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Związku podejmowanej na wniosek,

co najmniej 50% członków z danego terenu.

 1. Siedzibę, organizację i zasady działania oddziału ustala Zarząd Związku.

§22

 1. Władzami oddziału są:

1) Zebranie Oddziału

2) Zarząd Oddziału

 1. Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału lub 1/3 członków oddziału w oparciu o pisemny wniosek.
 2. Do kompetencji Zebrania Oddziału należy:

1) powoływanie i odwoływanie Zarządu Oddziału w głosowaniu tajnym

2) ustanawianie wytycznych dla działalności Zarządu Oddziału

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności

4) powoływanie delegatów oddziału

 1. Zarząd Oddziału liczy 3 osoby w tym przewodniczącego oddziału, sekretarza i skarbnika.
 2. Członkowie Zarządu Oddziału powinni reprezentować podstawową opiekę zdrowotną, a inne specjalności po uzyskaniu akceptacji decyzją Zarządu Związku.
 3. Skarbnik oddziału odpowiada za prawidłowe i terminowe opłacanie składek członkowskich przez członków oddziału
 4. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) reprezentowanie oddziału na zewnątrz

2) kierowanie bieżącą działalnością

3) powoływanie przedstawicieli do Rady Oddziałów

4) zarządzanie majątkiem i finansami oddziału

5) pilnowanie przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Związku na terenie działania

 1. Zarząd Oddziału odpowiada za swoje działania przed Zarządem Związku.

§23

 1. Rada Oddziałów stanowi organ doradczy Zarządu Związku powołany w celu bezpośredniego
  koordynowania współpracy i przekazywania informacji między Oddziałami Związku.
 2. Rada Oddziałów składa się z przedstawicieli oddziałów terenowych.
 3. Przewodniczącego Rady wybierają przedstawiciele spośród siebie.
 4. Zebrania Rady Oddziałów odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 2 razy do roku i jest zwoływane przez Zarząd Związku lub Przewodniczącego Rady Oddziałów.
 5. Do czasu powołania Oddziału przedstawicielem Oddziału jest pełnomocnik na danym terenie.

ROZDZIAŁ V 

Majątek Związku

§24

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Związek.
 2. Fundusze Związku powstają z:

1) wpisowego i składek członkowskich

2) darowizn, spadków i zapisów

3) wpływów z własnej działalności statutowej

4) dochodów z działalności gospodarczej

5) dochodów z majątków organizacji

6) dotacji i subwencji

 1. Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd.
 2. Związek może tworzyć fundusze na realizację określonych celów.
 3. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
 4. Związek prowadzi działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 5. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych.
 6. Zarząd Związku w oparciu o wniosek Zarządu Oddziału, może pozostawić do dyspozycji , w skali roku rozliczeniowego , do 20% zebranych od członków oddziału składek na uzasadnione potrzeby Oddziału. Warunkiem jest opłacenie wszystkich wymaganych składek przez członków oddziału.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§25

 1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Związku może nastąpić na mocy uchwały Zgromadzenia Walnego, podjętej większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 3/4 osób uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna określać sposób likwidacji Związku oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku.

§26

 1. W sprawach spornych interpretacji statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały.

KONTAKT