Uchwały

Uchwały Zarządu WMZLPPZ 2018-2023

Data podjęcia Uchwała nr W sprawie
26-01-2023 1 Określenia dodatkowego wynagrodzenia Prezesa Związku, wysokości wynagrodzenia przysługującego pozostałym Członkom Zarządu Związku
15-12-2022 2 Określenia dodatkowego wynagrodzenia Prezesa Związku, wysokości wynagrodzenia przysługującego pozostałym Członkom Zarządu Związku oraz wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej z tytułu udziału w posiedzeniach
24-03-2022 1 Zmiany uchwały nr 2 z 21 grudnia 2017 roku określającej wysokość wynagrodzenia przysługującemu Członkom Zarządu Związku i Prezesowi Związku zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 31 stycznia 2019 roku
15-01-2021 1 W sprawie zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej
21-12-2020 11 oPodwyższenia wynagrodzenia dyrektorowi Biura Związku
21-12-2020 10 Podwyższenie kwoty ryczałtowego wynagradzania za usługi prawnicze zgodnie z umową z dnia 31-05-2013
21-12-2020 9 Podwyższenie kwoty ryczałtowego wynagradzania za usługi informatyczne zgodnie z umową z dnia 2 stycznia 2020
10-11-2020 8 Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej
10-11-2020 7 Wykluczenia ze Związku
10-11-2020 6 Wykluczenia ze Związku
06-11-2020 5 Wykluczenia ze Związku
05-10-2020 4 Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej
08-10-2020 3 Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej
08-10-2020 2 Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej
10-09-2020 1 Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej
31-01-2019 1 Zmiana uchwały nr 2 Zarządu z 21 grudnia 2017 określającej wysokość wynagrodzenia przysługującego Członkom Zarządu i Prezesowi Związku

Uchwały Zarządu WMZLPPZ 2010-2017

Data podjęcia Uchwała nr W sprawie
21.12.2017 4 podwyższenia wynagrodzenia dyrektorowi Biura Związku
21.12.2017 3 podwyższenia kwoty ryczałtowej wynagrodzenia za usłygi prawnicze określone umową z dnia 31 maja 2013 roku
21.12.2017 2 określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Czlonkom Zarządu Związku i Prezesowi Związku
26.02.2017 1 wprowadzenia Jednolitego Reczowego Wykazu Akt, brakowania dokumentów niearchiwalnych
17.11.2016 3 organizavcji Zjazdu Walnego połączonego z Konferencją Edukacyjną w Olsztynie
7.04.2016 2 określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Zarządu Związku nie będącym Prezesem Zarządu
21.01.2016 1 powierzenie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
12.10.2015 3 zwrot kosztów delegacji dla osoby działającej w imieniu i na polecenie Zarządu
25.03.2015 2 zasad Polityki Rachunkowości
2015.02.11 1 przekazania na rzecz dzieci uchodźców z ukraińskiego Donbasu przyborów szkolnych
2014.10.08 4 organizacji Jubileuszowego Zjazdu połączonego z konferencją naukowo-szkoleniową w Mikołajkach
2014.07.02 3 określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Zarządu Związku
2014.06.25 2 przyjęcia Regulaminu o nadaniu medalu i odznaczenia
2014.02.12 1 utworzenia służby BHP
2013.10.30 8 wskazania ilości członków Zarządu Warminsko-Mazurskiego Związku lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie
2013.10.30 7 zasad zwrotu członkom Związku kosztów zakupu aktualizacji na 2014 rok oprogramowania komputerowego do rozliczeń z NFZ innego niż KS-SOMED KS-SOMED
2013.10.30 6 zasad zwrotu członkom Związku kosztów zakupu aktualizacji na 2014 rok oprogramowania komputerowego do rozliczeń z NFZ KS-SOMED
2013.10.02 5 Reprezentowania stanowiska WMZLPPZ na spotkaniu Porozumienia Zielonogórskiego Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
2013.05.26 4 Wskazania delegata na Walne Zgromadzenie Porozumienia Zielonogórskiego Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
2013.04.03 3 Premii pracownika
2013.04.03 2 Wynagrodzenia Prezesa z tytułu uczestnictwa w zebraniach Powiatów
2013.01.09 1 Sfinansowania pracownikowi kosztów studiów podyplomowych
2012.12.08 8 Nogrody dla pracownika
2012.10.31 7 Zasad zwrotu członkom Związku kosztów zakupu aktualizacji na 2013 rok oprogramowania komputerowego do rozliczeń z NFZ innego niż KS-SOMED
2012.10.31 6 Zasad zwrotu członkom Związku kosztów zakupu aktualiozacji na 2013 rpk oprogramowania komputerowego do rozliczeń z NFZ KS-SOMED
2012.10.29 5 Organizacji Zjazdu Walnego połączonego konferencją naukowo-szkoleniową w Lidzbarku Warmińskim
2012.08.29 4 Organizacji szkolenia BHP dla pracowników Członków Związku
2012.07.27 3 Wprowadzenia instrukcji oraz powołania komisji likwidacyjnej
2012.07.27 2 Zwolnienia Członka z opłacenia składki członkowskiej
2012.06.06 1 Doprecyzowania zasad zwrotu Człnkom Związku kosztów zakupu aktualizacji oprogramowania komputeroewego do rozliczeń z NFZ innego niz KS-SOMED w latach 2009-2012
2012.10.31 6 Zasad zwrotu członkom Związku kosztów zakupu aktualiozacji na 2013 rpk oprogramowania komputerowego do rozliczeń z NFZ KS-SOMED
2011.11.23 5 Dofinansowania Członkom Związku zakupu aktualizacji oprpogramowania komputerowego do rozliczeń z NFZ
2011.11.23 3 W sprawie odwołania delegata na Walne Zgromadzenie Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
2011.11.23 2 Przyjęcie Regulaminu Biura
2011.03.16 1 Uzupełnienie składu Zarządu
2010.12.23 8 Wykluczenie członka
2010.12.23 7 Wykluczenie członka
2010.12.23 6 Wykluczenie członka
2010.12.23 5 Wykluczenie członka
2010.12.23 4 Wykluczenie członka
2010.12.23 3 Wykluczenie członka
2010.12.23 2 Dofinansowania członkom Związku zakupu aktualizacji oprogramowania komputerowego do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia
2010.01.07 1 Zwrotu kosztów udziału w Targach Medycyny Rodzinnej w Poznaniu

Uchwały Zarządu WMZLPPZ do 2010 r.

Data podjęcia Uchwała nr W sprawie
2009.12.17 8 Dofinansowania członkom Związku zakupu aktualizacji oprogramowania komputerowego do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia
2009.12.17 7 Wykluczenie członka
2009.12.17 6 Wykluczenie członka
2009.12.17 5 Zwolnienie członka z opłacania składki członkowskiej
2009.09.03 4 Dofinansowania członkom Związku wdrożenia II fazy oprogrammowania komputerowego do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia
2009.09.03 3 Pokrycia kosztów szkolenia
2009.08.06 2a Wynagrodzenia członka Zarządu Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie w Zielonej Górze
2009.08.06 2 Wynagrodzenia członków Zarządu
2009.01.14 1a Zwrotu kosztów w Targach Medycyny Rodzinnej w Poznaniu
2009.01.14 1 Wskazania delegatów na Walne Zgromadzenie Porozumienia Zielonogórskiego Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
2008.11.25 2 Dofinansowania członkom Związku zakupu oprogramowania komputerowego do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia
2008.05.01 1 Wykluczenia członka
2007.07.13 14 Przekazania środków pieniężnych na rzecz Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych
2007.02.01 13 Zasad zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia Zarządu przedstawicielom powiatów znajdujących się na terenie działalności Związku
2007.02.01 12-1 Wykluczenie członka

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Data podjęcia Uchwała nr W sprawie
22.04.2017 4 organizacji jesiennego Walnego Zjazdu połączonego z Konferencją Edukacyjną
22.04.2017 3 zmiana statutu
22.04.2017 2 udzielenia absolutorium Zarządowi
22.04.2017 1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
23.04.2016 3 przyjęcia nowej składki członkowskiej
23.04.2016 2 udzielenia absolutorium Zarządowi
23.04.2016 1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
19.04.2015 6 wyboru członków Komisji Rewizyjnej WMZLPPZ w Olsztynie
19.04.2015 5 wyboru członków Zarządu WMZLPPZ w Olsztynie
19.04.2015 4 wyboru Prezesa Zarządu WMZLPPZ w Olsztynie
19.04.2015 3 udzielenia absolutorium Zarządowi
19.04.2015 2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
25.03.2015 1 jednostki mikro
13.12.2014 3 podpisywania umów na 2015
2014.05.17 2 udzielenia absolutorium Zarządowi
2014.05.17 1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
2013.11.23 4 nie podpisywaniu umów na 2014 rok
2013.04.20 3 Zaprzestania finansowania gazety „Zdrowie dla Każdego”
2013.04.20 2 Udzielenie absolutorum Zarządowi
2013.04.20 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
2012.04.21 2 Udzielenie absolutorium Zarządowi
2012.04.21 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
2011.04.09 3 Wyboru Członka Komisji Rewizyjnej
2011.04.09 2 Odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej
2011.04.09 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
2010.04.10 3 Obniżenia wysokości składki członkowskiej
2010.04.10 2 Udzielenia absolutorium Zarządowi
2010.04.10 1 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego
2009.05.31 3 Zmiany statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie w Olsztynie
2009.03.07 2 Udzielenia absolutorium Zarządowi
2009.03.07 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
2008.10.11 3 Ponownego przyjęcia członka
2008.10.11 2 Przyjęcia nowej składki członkowskiej
2008.02.02 1 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego

KONTAKT