Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego wyraża sprzeciw wobec sposobu wdrażania opieki koordynowanej od 1.10.2021 przez NFZ, zaprezentowanego w Zarządzeniu 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.09.2021r. Zarządzenie to powstało bez konsultacji ze środowiskiem POZ oraz bez akceptacji zespołu do spraw zmian w POZ powołanego przez Ministra Zdrowia.
Zarząd Federacji oczekuje od Ministra Zdrowia:
1. podjęcia działań w kierunku zmian legislacyjnych pozwalających na wdrożenie opieki koordynowanej w sposób zgodny z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;
2. zobowiązania Prezesa NFZ do natychmiastowego wprowadzenia zmian zapisów zarządzenia, które m.in. pozwolą na realne zatrudnienie koordynatora w każdym miejscu udzielania świadczeń POZ.