Opieka koordynowana była głównym tematem konferencji poprzedzającej tegoroczny Zjazd Sprawozdawczy WMZLPPZ. Andrzej Zakrzewski, dyrektor W-M Oddziału Wojewódzkiego NFZ przedstawił aktualny stan wdrażania opieki koordynowanej w naszym województwie. Marzena Bromirska, skarbnik Zarządu WMZLPPZ, obecnie również członek zespołu Federacji PZ do spraw Opieki Koordynowane, przybliżyła zebranym praktyczne aspekty OK , dając przykład własnej przychodni. Po obu wystąpieniach rozpoczęła się merytoryczna dyskusja. Dyrektor NFZ usłyszał, jakie przeszkody stoją na drodze wdrażania koordynacji. Głównym jest brak zainteresowania współpraca ze strony specjalistów i przerzucenie na POZ obowiązku ich pozyskiwania. Obecni byli zgodni, co do faktu, że opieka koordynowana poprawia jakość leczenia, zwiększa tez zaangażowanie pacjenta w proces terapii.
Uczestnicy XXXIX Zjazdu WMZLPPZ jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Związku za rok 2022 i udzielili absolutorium Zarządowi.

PROTOKÓŁ Z XXXIX WALNEGO ZJAZDU

WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO ZWIĄZKU LEKARZY PRACODAWCÓW

POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE

Z DNIA 18.03.2023 R.

 

Uczestników Zjazdu przywitała Prezes Anna Osowska.

W zgromadzeniu wzięło udział 47 reprezentantów członków Porozumienia i wydano 47 mandatów uprawnioniających do głosowania. W związku z brakiem kworum w pierwszym terminie, zarządzono drugi termin Zjazdu.

Na prowadzącą Zjazd wybrano Annę Osowską oraz na protokolanta Grzegorza Muszyńskiego. Po czym wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Krystyna Badowska-Rechinbach, Alicja Nałysnyk-Gacioch, Jirina Samsonova.

Następnie odbyło się głosowanie porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Kolejne głosowanie dotyczyło przyjęcia Protokołu z poprzedniego XXXVIII zjazdu. Protokól został przyjęty jednogłośnie.

Prezes Anna Osowska omówiła działalność Związku. Związek liczy 129 członków co stanowi 47% wszystkich przychodni POZ działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Omówiła  działalność platformy BHP. Od 2021 roku wydano 171 certyfikatów dla członków Porozumienia oraz 87 certyfikatów komercynie. Następnie przedstawiła informacje dotyczące szkolenia dla personelu przychodni POZ dotyczące motywacji, profesjonalizmu i asertywności, które planowane jest na 20 maja 2023r. w hotelu Park w Olsztynie.

Prezes Anna Osowska omówiła także działalność Federacji Porozumienia oraz problemy związane z wdrażaniem opieki koordynowanej.

W sprawozdawanym okresie odbyło się 9 spotkań Zarządu naszego Związku.

Głos oddano Dyrektor Biura Bożenie Zyskowskiej, która przedstawiła sprawozdanie finansowe.

Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Ewa Zakrzewska.

Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie finansowe i wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2022.

Następnie odbyły się głosowania. Jako pierwszą głosowano Uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Za przyjęciem głosowało 47 członków, 0 było przeciw i 0 wstrzymujących się. Jako drugą głosowano Uchwałę nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Za przyjęciem głosowało 47 członków, 0 było przeciw i 0 wstrzymujących się.

W kolejnym punkcie Marzena Bromirska przedstawiła sposoby praktycznej optymalizacji przychodów w POZ.

Następnie głos zabrała Mirona Flisikowska-Wilczek jako Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej, która przedstawiła statystyki dotyczące pracy w POZ.

Prowadząca Zjazd Anna Osowska zakończyła obrady.