Ponad miliard zł. z UE trafi do placówek POZ. Porozumienie Zielonogórskie zabiegało o te środki przez wiele lat…

Na ten cel przeznaczono dokładnie 1,25 mld zł, ale aż 80 proc. dofinansowania pochodzi z Funduszy Europejskich na infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEniKS) na lata 2021-2027. Pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa. Z programu będzie mogło skorzystać przynajmniej 2 tys. placówek POZ co oznacza, wsparcie, jakie otrzyma indywidualna placówka będzie liczone w setkach tysięcy złotych. Te środki pozwolą poprawić jakość opieki nad pacjentami.

– To jeden z większych, obok przygotowania założeń do opieki koordynowanej, sukcesów Federacji Porozumienia Zielonogórskiego – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji PZ. – W 2020 roku włączyliśmy się w tworzenie założeń do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. – Zespół naszych ekspertów przygotował materiał programowy, który zawierał kluczowe postulaty zmian systemowych w POZ. Dokument trafił do Komisji Europejskiej.

– To było wiele godzin pracy, spędzonych nad przygotowaniem merytorycznych dokumentów, na rozmowach i spotkaniach – mówi Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. – Zwróciliśmy uwagę przedstawiciela Komisji Europejskiej m.in. na utrudniony dostęp do świadczeń POZ w rejonach wiejskich oraz na niewystarczające działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w stosunku do potrzeb i oczekiwań.

PZ postulowało także, by środki finansowe przekazane POZ w ramach funduszy unijnych wpłynęły również na poprawę skuteczności podejmowanych działań, w tym na profilaktykę.

– Zależy nam na poprawie realizacji populacyjnych programów badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy i piersi u kobiet oraz raka jelita grubego, edukację w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz rekrutację na badania cytologiczne, mammografię i kolonoskopię na poziomie POZ – mówi Jacek Krajewski. – Naszym celem jest także poprawa wykrywalności czynników ryzyka chorób sercowo–naczyniowych oraz wczesnego wykrywania i leczenia dyslipidemii, otyłości, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Cieszy nas to, że w ramach opieki koordynowanej dostaliśmy już część „narzędzi”. Personel medyczny POZ ma teraz większe możliwości diagnostyki oraz konsultacji z innymi specjalistami – kardiologiem, pulmonologiem, endokrynologiem, diabetologiem i nefrologiem.

W dokumentach dla Komisji Europejskiej Porozumienie Zielonogórskie podkreślało także, że konieczne jest stworzenie kompleksowej opieki medycznej nad osobami starszymi i chorymi przewlekle, w miejscu zamieszkania, połączonej z opieką pielęgnacyjną i socjalną, wykorzystującą nowoczesne narzędzia telemedyczne.

Eksperci PZ wskazali kilka obszarów wymagających pilnej zmiany systemowej m.in. preferowanie przez instytucje państwowe medycyny naprawczej zamiast wzmacniania roli lekarzy i placówek POZ. Kolejnym problemem jest niewystarczająca i stale zmniejszająca się liczba lekarzy, pielęgniarek i położnych w POZ, będąca konsekwencją starzenia się oraz braku ułatwień i zachęt do uzyskania specjalizacji z medycyny rodzinnej przez lekarzy posiadających inne specjalizacje.

Z pieniędzy unijnych będzie mógł skorzystać każdy podmiot POZ, który ma podpisaną umowę z NFZ, a także nowo powstające przychodnie. Te środki mogą być przeznaczone na inwestycje, ważne, by poszerzały ofertę świadczeń: profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, opieki domowej i środowiskowej w POZ.

– Liczę, że dobrze wykorzystamy te fundusze – mówi Tomasz Zieliński. – Cieszę się, że podstawowa opieka zdrowotna ma zapewniony należyty udział w środkach europejskich. Poprawa warunków pracy specjalistów medycyny rodzinnej zawsze była naszym priorytetem i o to zabiegamy od lat. Ponad miliard złotych dofinansowania to ogromny sukces i szansa dla POZ. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej będziemy mogli poprawić jakość świadczonych usług.

 

W ramach pracy nad dokumentami dla Komisji Europejskiej Porozumienie Zielonogórskie przeprowadziło także badanie, którego celem było zidentyfikowanie w kontekście funduszy europejskich potrzeb, kluczowych problemów, zadań oraz skłonności inwestycyjnych sektora POZ w pięciu osiach priorytetowych: opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, ze szczególnymi potrzebami, profilaktyka i diagnostyka, jakość i dostępność, personel, organizacja praktyki. Na podstawie wyników ankiety federacja przygotowała propozycję zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, którą nazwała “Piątką dla POZ”.

 

“Piątka dla POZ”: propozycja PZ dotyczące reformy w podstawowej opiece zdrowotnej

 

  1. Wzmocnienie roli lekarza POZ jako koordynatora i przewodnika w systemie opieki zdrowotnej.
  2. Dostosowanie infrastruktury i zasobów kadrowych POZ do realizowanych zadań.
  3. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz efektywności i dostępności systemu opieki zdrowotnej.
  4. Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych i epidemiologicznych.
  5. Opracowanie i wdrożenie działań wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych zwiększających dostępność do programów zdrowotnych (profilaktycznych, rehabilitacyjnych) w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności, w szczególności z powodu chorób cywilizacyjnych.

 

– Dzisiaj po spotkaniu Izabeli Leszczyny, minister zdrowia z prof. Agnieszką Mastalerz-Migas konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej możemy z satysfakcją powiedzieć, że jesteśmy prawie u celu – mówi Jacek Krajewski.

 

***

Więcej na temat programu piątka dla POZ:

https://www.federacjapz.pl/projekty/dokumenty_programowe/broszura.pdf