Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie tworzy bazę lekarzy specjalistów do opieki koordynowanej dla 140 zrzeszonych w WMZLPPZ przychodni.

Poszukujemy lekarzy specjalistów, którzy będą konsultować pacjentów przewlekle chorych z placówek POZ naszego województwa oraz dietetyków.

Dziedziny specjalności lekarzy wymaganych w opiece koordynowanej: kardiologia, diabetologia, endokrynologia, pulmonologia, alergologia lub lekarz specjalista II stopnia chorób wewnętrznych z 5-letnim doświadczeniem na oddziale szpitalnym o profilu zgodnym z profilem opieki koordynowanej (potwierdzenie z oddziału, na którym pracuje lekarz).

Dietetyk musi posiadać tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyka lub tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowego magistra lub licencjata na kierunku dietetyka, lub tytułu magistra lub magistra inżyniera na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka.

Prosimy także o zgłaszanie się podmiotów mogących wykonywać w opiece koordynowanej badania jako podmioty zewnętrzne (np. biopsja, USG Doppler i inne).

Prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@wmzlppz.org